foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

język angielski

 1. "Sekrety komunikacji niewerbalnej"

biologia

 1. "Ratujmy czworonożnych przyjaciół człowieka"
 2. "Walory przyrodnicze i edukacyjne Drawieńskiego Parku Narodowego"

geografia

 1. "BEE  albo nie być...” – pomagamy pszczołom.

plastyka

 1. "Moja miejscowość w teleobiektywie"

fizyka

 1. "Ciśnienie powietrza"

historia

 1. Jestem Polką... Jestem Polakiem... Czym jest patriotyzm w dzisiejszych czasach? Czy ma znaczenie dla współczesnej młodzieży?

język angielski

 1. "Tradycje świąteczne w krajach anglojęzycznych"

biologia, chemia, religia

 1. "Co możemy zrobić, aby przybliżyć wiedzę o pierwszej pomocy?"

geografia

 1. "Ekooszczędzanie, czyli przyrody ratowanie"

zajęcia artystyczne, muzyczne

 1. "Granie na zawołanie - wszystko może być instrumentem"

fizyka

 1. "Woda - białe bogactwo"

język polski

 1. "Z wizytą w teatrze antycznym"

język niemiecki

 1. "Moja szkoła"

język angielski

 1. "Londyn - miasto mody"

biologia

 1. "Jak uzależnienie od alkoholu, papierosów i narkotyków wpływają na zdrowie człowieka?"
 2. "Co możemy zrobić by przybliżyć wiedzę o pierwszej pomocy?"

geografia

 1. "Dzieci kontra śmieci" - segregacja odpadów regionu, w którym mieszkam.

zajęcia artystyczne

 1. "Jesień w muzyce, plastyce"
 2. "Zakochani są wśród nas"

WOS, historia, język polski

 1. Jestem Polką... Jestem Polakiem... Czym jest patriotyzm w dzisiejszych czasach? Czy ma znaczenie dla współczesnej młodzieży?

język polski

 1. Motyw miłości w literaturze i sztuce

język niemiecki

 1. Wycieczka do krajów niemieckojęzycznych
 2. Moja szkoła

język angielski

 1. Londyn - miasto mody

biologia, chemia

 1. Jaką rolę spełnia w przyrodzie woda?
 2. Czy uczniowie Publicznego Gimnazjum nr2 w Lubianie odżywiają się prawidłowo?

geografia

 1. Walory przyrodnicze i poza przyrodnicze regionu, w którym mieszkam.
 2. Pomóżmy kasztanowcom - ochrona środowiska w naszym regionie.

zajęcia artystyczne

 1. Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe.
 2. Walentynki.

informatyka

 1. Praktyczne zastosowanie technologii informatycznej w różnych dziedzinach życia.
 2. Kronika Zespołu Szkół w Lubianie.
 1. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną w skali 1 – 6, zgodnie z zasadami określonymi w WSO.

 2. Ocena wynika z oceny trzech elementów :

  • oceny efektu końcowego ( wytworu) , a w szczególności:

   • zawartość merytoryczna, treść,

   • zgodność z tematem projektu,

   • oryginalność,

   • kompozycja,

   • stopień wykorzystania materiałów źródłowych,

   • estetyka i staranność,

   • trafność dowodów i badań,

   • wartość dydaktyczna i wychowawcza.

  • wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:

   • zaangażowanie ucznia,

   • pomysłowość i innowacyjność,

   • umiejętność pracy w grupie,

   • udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań,

   • stopień trudności zadań,

   • terminowość wykonania przydzielonych zadań,

   • poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,

   • pracowitość

   • udział w prezentacji.

  • oceny prezentacji, w tym:

   • poprawność językowa,

   • słownictwo specjalistyczne,

   • efekt artystyczny,

   • atrakcyjność,

   • estetyka,

   • technika prezentacji,

   • stopień zainteresowania odbiorów,

   • poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom.

 3. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w ust. 2 elementy podlegają następującej punktacji:

  • efekt końcowy ( wytwór) - 5 punktów,

  • wkład pracy ucznia -10 punktów,

  • prezentacja - 5 punktów.

 4. Ogólna ocena za wkład ucznia w realizację projektu jest średnią ważoną i wynika z zastosowania przelicznika: 0,3 za efekt końcowy i prezentację oraz 0,6 za indywidualny wkład ucznia.

 5. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.

 6. Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 7. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na :

  • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

 8. Ocena udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest częścią składową oceny zachowania.

 1. Do 15 września wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców o warunkach i zasadach realizacji projektów edukacyjnych i zapoznaje z regulaminem.

 2. Nauczyciele i wychowawcy i uczniowie w terminie do 15 września każdego roku szkolnego zgłaszają do koordynatora szkolnego tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie Projektu wg wzoru ( załącznik nr 1):

 3. Nauczycielskie zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności oraz przekazują zatwierdzone tematy koordynatorowi szkolnemu. Zestawienie planowanych do realizacji projektów koordynator szkolny przedstawia dyrektorowi szkoły w terminie do 30 września.

 4. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną do 15 października zatwierdza zestaw tematów projektów.

 5. Informacje o planowanych projektach udostępnia się na szkolnej stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz poprzez wychowawców w ramach godzin wychowawczych.

 6. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu do 31 października składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji.

 7. W przypadku, gdy uczeń nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie, wychowawca w porozumieniu z opiekunem projektu i koordynatorem przypisuje go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

 8. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach, o konsultacji z pedagogiem szkolnym i wychowawcą decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na udokumentowany wniosek rodziców.

 9. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.

 10. Zespół uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje Kartę Pracy Zespołu wg wzoru (załącznik nr 2).

 11. Realizacja projektu może być dokonywana w trakcie zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburzy to realizacji planu nauczania, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

 12. Dokumentacja projektu powinna zawierać:

  • Kartę projektu (załącznik 1)

  • Kartę pracy zespołu (załącznik 2).

  • Sprawozdanie z projektu z udokumentowaną pracą uczniów (załącznik 3).

 13. Prezentacje projektów mają odbyć się do końca maja roku szkolnego.

 14. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

  • konferencja naukowa połączona z wykładami;

  • forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;

  • przedstawienie teatralne, inscenizacja;

  • książka, broszura, gazetka;

  • prezentacja multimedialna;

  • model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;

  • happening, marsz;

  • sesja dyskusyjna

  • inna, za zgodą opiekuna.

 15. Prezentacja projektu odbywa się publicznie, w terminie i miejscu określonym przez opiekuna projektu, w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnym i dyrektorem.

 16. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach, jako zaproszeni goście i obserwatorzy mogą uczestniczyć:

  • uczniowie,

  • rodzice,

  • osoby lub przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji,

  • inne osoby, których obecność uczniowie i opiekun uznają za ważne ze względu na charakter projektu.

 17. Realizacja projektu obejmuje:

  • wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie szkoły;

  • opracowanie Karty Pracy Zespołu;

  • zbieranie materiałów i ich selekcja;

  • spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym:

   • określenie tematu,

   • określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej,

   • określenie formy realizacji,

   • określenie sposobu prezentacji;

   • wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczycielami,

   • ustalenie zasad dyscypliny pracy,

   • wyznaczenie kryteriów oceny.

  • publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2018 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved