foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę
 1. Wybór tematu projektu.

 2. Omówienie i ustalenie zasad współpracy i podziału zadań w zespole projektowym.

 3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z powierzonych zadań.

 4. Udział w publicznej prezentacji projektu po jego zakończeniu, w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

 1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektów edukacyjnych.

 2. Realizacja działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, a w szczególności:

  • Przyporządkowanie tematów i przynależności do zespołów projektowych dla każdego ucznia.

  • Przekazywanie informacji o realizacji projektów rodzicom oraz koordynatorowi szkolnemu.

  • Udział w ocenie projektu.

  • Uwzględnienie udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego w ocenie zachowania.

  • Dokonywanie zapisów dotyczących realizowanych projektów edukacyjnych w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo).

 1. Wskazanie proponowanych tematów projektów.

 2. Omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu.

 3. Utworzenie zespołów projektowych.

 4. Przygotowanie kontraktu dla uczniów.

 5. Organizowanie opieki nad uczniami podczas działań związanych z realizacją projektu.

 6. Zapewnienie wsparcia merytorycznego uczniów tworzących zespół projektowy.

 7. Monitorowanie realizacji projektu.

 8. Prowadzenie dokumentacji projektu.

 9. Współpraca z innymi nauczycielami, jeżeli wymaga tego tematyka projektu.

 10. Ocenę projektu we współpracy z nauczycielami współpracującymi, wychowawcą i koordynatorem szkolnym.

 1. Zebranie od wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego oraz uczniów tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie ich dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie.

 2. Opracowanie harmonogramu realizacji projektów w danym roku szkolnym.

 3. Współpraca z wychowawcami.

 4. Udzielanie pomocy merytorycznej nauczycielom, realizującym projekty edukacyjne.

 5. Koordynowanie pracy opiekunów projektów.

 6. Monitorowanie stanu realizacji projektów.

 7. Nadzór nad dokumentacją projektów.

 8. Nadzór nad organizacją publicznej prezentacji projektów.

 9. Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

 1. Za realizację projektów edukacyjnych jest odpowiedzialny Dyrektor Szkoły

 2. Określenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowych zasad realizacji projektów edukacyjnych zapisanych w Regulaminie Projektów Edukacyjnych.

 3. Powołanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego Koordynatora Projektów.

 1. Uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów, przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

 2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

 3. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych , może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

 4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 5. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

  • odpowiedzialności za własne postępy;

  • podejmowania grupowych pomysłów;

  • umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

  • rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

  • umiejętności stosowania teorii w praktyce;

  • rozwój samoorganizacji i kreatywności;

  • przygotowanie do publicznych wystąpień;

  • naukę samodzielności i podejmowania aktywności;

 6. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.

 7. Projekty edukacyjne są realizowane w zespołach klasowych lub międzyoddziałowych, liczących 4 – 6 uczniów.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2018 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved