foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO WOŹNA- SPRZĄTACZKA
SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBIANIE


 
Nazwa i adres jednostki:
Szkoła Podstawowa w Lubianie
Lubiana 6
73-260 Pełczyce
 
Tel: 95 768 5721
 
Wymiar zatrudnienia: pełen etat - praca w systemie zmianowym
 
WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
 Wymagania niezbędne z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.) oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1050
ze zm.):
 
• Obywatelstwo polskie,
• Wykształcenie co najmniej zawodowe (preferowane wykształcenie średnie),
• Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
• Nieposzlakowana opinia,
• Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźna - sprzątaczka.
 
ZAKRES UPRAWNIEŃ, OBOWIAZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI:
 1. Zakres podstawowych obowiązków:
• Codzienne utrzymywane wzorowej czynności sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania zgodnie ze szczegółowym przydziałem obowiązków,
• Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas posługiwania się sprzętem mechanicznym i elektrycznym oraz odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości,
• Monitorowanie porządku w szatni szkolnej przed lekcjami i po lekcjach,
• Monitorowanie wejść i wyjść osób postronnych do placówki,
• Dbałość o powierzony sprzęt i kwiaty,
• Sprzątanie interwencyjne na terenie szkoły (np. w razie awarii),
• Przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
• Wspieranie pracy nauczycieli i wychowawców,
• Przestrzeganie zasad BHP, PPOŻ, HACCP oraz przepisów sanitarnych,
• Przestrzeganie obowiązujących regulaminów, procedur i przepisów wewnętrznych,
• Bezzwłoczne wykonywanie poleceń zwierzchników oraz wykonywanie innych czynności powierzonych przez dyrekcję wynikających z organizacji pracy placówki.
2. Zakres uprawnień:
• Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,
• Ingerowanie w zachowanie dzieci tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dzieci.
 
CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ NA STANOWISKU:
1. Cechy osobowości:
 
• obowiązkowość, odpowiedzialność, dyskrecja, uczciwość, przestrzeganie zasad
(w tym dotyczących zachowania tajemnicy służbowej), sumienność, komunikatywność, opanowanie, uprzejmość, wysoka kultura osobista, troskliwość.
 
2. Umiejętności/ doświadczenie:
• Zdolność nawiązywania kontaktu z dziećmi,
• Praktyka w zawodzie mile widziana,
• Umiejętność organizacji pracy,
• Poczucie estetyki,
• Umiejętność pracy w zespole.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. CV (powinno zawierać, dane osobowe, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016  poz. 922) oraz ustawą  o pracownikach samorządowych.
2.List motywacyjny.
 KANDYDAT, KTÓRY ZOSTANIE WYŁONIONY W PROCESIE REKRUTACYJNYM ZOBOWIĄZANY JEST DO DOSTRCZENIA NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTOW W TRYBIE PILNYM:
• Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• Świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
• Oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016  poz. 922) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko starsza woźna-sprzątaczka,
• Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku woźna- sprzątaczka,
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
• Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej
w Lubianie lub ewentualnie przesłać pocztą do dnia 15.09.2017r.  do godziny 15.00 (decyduje  data i godzina wpływu dokumentów do jednostki).
• Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
• Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko woźna - sprzątaczka”.
• O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
• Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych.
• Dokumenty pozostałych osób będą zwracane na wniosek i odbierane osobiście przez kandydatów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru lub zostaną zniszczone komisyjnie.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - JEŚLI NIE BYŁO ONO ZAMIESZCZONE W CV.
 
 
 
 
                        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubianie

Harmonogram egzaminów poprawkowych

  23.08.2017 godz. 9.00 - matematyka

24.08.2017 godz. 9.00 - język polski

polonezZakończyliśmy rok szkolny 2016/2017 uroczystą akademią. Przede wszystkim pożegnaliśmy najstarszych gimnazjalistów, którzy od nowego roku szkolnego uczyć się będą w innych szkołach: liceach, technikach, szkołach zawodowych.
Wzorem lat ubiegłych swoją uroczystość gimnazjaliści rozpoczęli polonezem. To była uczta dla oczu – zatańczyli pięknie.  Podczas gali wręczano absolwentom świadectwa i certyfikaty. Dwóch uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem: Szymon Bujowski i Bartosz Grzyb, a rodzice listy gratulacyjne. Nagrodzono także absolwentów, którzy godnie reprezentowali szkołę w konkursach i zawodach sportowych. Tuż po wręczeniu nagród absolwentom  nagradzano świadectwami z wyróżnieniem i dyplomami uczniów z klas IV-VI.
Po części oficjalnej gimnazjaliści zaprezentowali się w programie artystycznym, który przypomniał codzienne, trudne życie szkolne braci uczniowskiej.
Akademię zakończyło wręczenie podziękowań wszystkim sponsorom szkoły, dzięki którym możliwa była realizacja wielu szkolnych przedsięwzięć i imprez.

Czytaj więcej...

gwiazdyAleja Gwiazd powstała z myślą o wyróżnieniu szkolnych sław, czyli uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach i zawodach na szczeblu powiatu i województwa i zajęli w nich miejsca I-III.
Samorząd Uczniowski zachęca wszystkich uczniów do ujawniania swoich talentów w kolejnych latach.  Na każdego z Was czeka gwiazda!!!
                            S.U. wraz z opiekunem

wakacje1W czwartek, 22 czerwca, sześciolatki pożegnały się z przedszkolem. Uroczysty apel rozpoczęli pięknie zatańczonym polonezem.  Oglądający taniec goście nie kryli wzruszenia.  Po tańcu dzieci zaprezentowały część artystyczną składającą się z wierszyków, piosenek, scenek.  Wszystko pięknie się udało. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy i prezenciki wieńczące ich naukę w zerówce. Po tej części apelu do głosu doszli rodzice. Przedstawicielki rodziców odczytały podziękowanie Dyrekcji szkoły oraz wychowawczyni klasy za całoroczną pracę i wysiłek włożony w wychowanie ich pociech. Były kwiaty i brawa od rodziców. Po apelu dzieci wraz z rodzicami zaprosiły wychowawczynię i Dyrekcję szkoły na słodki poczęstunek.
Za dwa miesiące wszyscy spotkają się już w pierwszej klasie.

Czytaj więcej...

programW ramach realizacji projektu "Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach", uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych  z programowania. Zajęcia prowadzone były w ramach zajęć komputerowych i informatyki.
     W klasie pierwszej szkoły podstawowej, uczniowie układali proste sekwencje obrazkowe zawarte na stronie internetowej studio.code.org. Korzystając z kursu pierwszego, nauczyli się współpracować z innymi, rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów jak również wytrwałości przy rozwiązywaniu trudnych zadań.

Czytaj więcej...

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved