foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

W związku z egzaminem gimnazjalnym w dniach 18-20.04.2016r. następują zmiany w  planie dowożenia uczniów do szkoły.

18 i 19.04.2016r.

Autobus
    Bus
7.30 - Przekolno     8.00 - Sułkowo
7.40 - Bukwica     8.05 - Brzyczno
7.50 - Boguszyny     

    8.15 - Lubianka

8.05 - Nadarzyn  
8.15 - Płotno  

 

20.04.2016r.

Autobus
7.50 - Przekolno
7.55 - Bukwica
8.00 - Boguszyny
8.10 - Płotno
8.15 - Brzyczno
8.20 - Nadarzyn

Wymagania edukacyjne

 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
 2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
 3. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
  • posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela  w danej klasie;
  • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;
  • uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
  • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując  się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne   sukcesy, osiągnięcia,
 4. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
  • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
  • rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 5. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
  • nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
  • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
 6. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
  • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
  • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
 7. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
  • ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
  • rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
 8. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
  • nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
 9. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
 10. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej.  Wyjątek stanowią przedmioty kierunkowe w klasach profilowanych (przedmioty realizowane według rozszerzonych programów nauczania). Uczniowi, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, Dyrektor Szkoły proponuje zmianę profilu kształcenia (z innym doborem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym).
 11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki , nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.
 12. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.11 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony’ albo „ zwolniona”.
 14. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 11 jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.
 15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych , do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia.
 16. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia  ucznia  z  wadą  słuchu  lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową, z afazją, , ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  lub z autyzmem   z  nauki  drugiego  języka obcego  do końca danego etapu edukacyjnego.
 17. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.16 , posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia.


Prawa ucznia

 1. Każdy uczeń ma prawo do:
  • opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
  • maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
  • indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
  • pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
  • zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
  • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;
  • życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
  • reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;
  • realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
  • indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
  • korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
  • korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły;
  • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
  • zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
  • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
  • wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
  • do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
  • wybierania i brania udział w wyborach do samorządu;
  • korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej;
  • składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;
  • dostosowania warunków pisania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;
  • ochrony danych osobistych( informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej;
  • równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.
 2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
  • lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
  • rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
 3. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, język ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
 4. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
 5. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.
 6. Skarga może być także  wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
 7. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia , grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
 8. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.
 9. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze  wskazaniem właściwego adresata.
 10. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 11. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
 12. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
 13. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną  informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 14. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.
 15. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie  najszybszym terminie.


Obowiązki uczniów

 1. W ostatnim tygodniu nauki  (VI klasa szkoły podstawowej, III klasa gimnazjum) oraz w przypadku zmiany szkoły uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
 2. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.
  • Każdy uczeń ma obowiązek:
   • przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
   • godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
   • systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
   • bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
   • przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym
    • okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
    • szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
    • przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
   • troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
   • przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
   • punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
   • usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 97;
   • uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych;
   • uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych; udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
   • dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
   • stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
   • dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
   • pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
   • przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;
  • Uczniom nie wolno:
   • Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
   • Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
   • Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
   • Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
   • Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
   • Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   zainteresowanych,
   • W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
   • Zapraszać  obcych osób do szkoły.
 3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
 4. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
 5. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
  Wszyscy uczniowie mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych

 1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
 2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
 3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szkoły pełniącego dyżur kierowniczy.
 4. W przypadku nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.
 5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do siódmego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
 6. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
 7. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
 8. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.
 9. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).
 10. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 11. Obowiązkiem  wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 10 dnia kolejnego miesiąca).
 12. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
 13. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.
 14. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
 15. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
 16. Dyrektor szkoły samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany z wpisaniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 40 godzin zajęć dydaktycznych.
 17. Dyrektor szkoły samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez ucznia bez usprawiedliwienia kolejnych 15 godzin zajęć dydaktycznych (suma 55 godzin) wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców z informacją, że kolejne 15 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamiają procedurę egzekucyjną.
 18. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2018 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved