foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych

 1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
 2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
 3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szkoły pełniącego dyżur kierowniczy.
 4. W przypadku nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.
 5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do siódmego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
 6. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
 7. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
 8. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.
 9. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).
 10. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 11. Obowiązkiem  wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 10 dnia kolejnego miesiąca).
 12. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
 13. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.
 14. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
 15. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
 16. Dyrektor szkoły samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany z wpisaniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 40 godzin zajęć dydaktycznych.
 17. Dyrektor szkoły samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez ucznia bez usprawiedliwienia kolejnych 15 godzin zajęć dydaktycznych (suma 55 godzin) wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców z informacją, że kolejne 15 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamiają procedurę egzekucyjną.
 18. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

 

 HARMONOGRAM DOŻYWIANIA

od 01.10.2016r.

8.30 - 9.15 herbata "0"
9.15 - 9.25 herbata SP i Gimn.
11.05 - 11.15 obiad - zupa
12.00 - 12.20 obiad - 2 danie

OPŁATY  ZA  DOŻYWIANIE

Z góry do 15 każdego miesiąca

obiad I danie (zupa) - 1,00 zł stawka dzienna

obiad II danie - 4,00 zł stawka dzienna
herbata - 2,50 zł/za miesiąc

PROSZĘ O REGULOWANIE OPŁAT ZA DOŻYWIANIE DO 15 danego miesiąca   
Brak wpłaty w podanym terminie spowoduje nieotrzymaniem obiadów w kolejnych dniach.

 

Regulamin stołówki szkolnej

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich art.67a ustala zasady prowadzenia stołówek szkolnych jak również postanawia, że zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę w zakresie określonym w art.67a wykonuje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent, starosta i marszałek województwa/ art. 5c pkt3 ustawy o systemie oświaty / Dz. U. Nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późn. zm./.
Na podstawie art.67a ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich  (Dz. U. z 2008r. Nr 145 poz. 917) ustalam regulamin korzystania ze stołówki szkolnej, będącej zadaniem statutowym Szkoły.

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne (bezgotówkowe)
  • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS oraz inni sponsorzy
 3. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 15 każdego miesiąca żywieniowego. Opłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej. Osoby, które nie dokonają wpłaty w terminie, stracą możliwość korzystania z obiadu od dnia następnego, bez możliwości odliczenia kosztów tego obiadu.
 4. W przypadku stwierdzenia trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka dyrektor Szkoły przygotowuje listę uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazuje ją do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach w celu przyznania pomocy w postaci dożywiania. Zwolnienie z opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków może nastąpić w szczególnie uzasadnionym losowo lub rodzinnie sytuacjach w związku z:
  • śmiercią rodzica ( prawnego opiekuna),
  • udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi z chorobą lub niepełnosprawnością członka rodziny,
  • zdarzeniem losowym (pożarem, powodzią, wichurą, kradzieżą)
  • innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.
 5. Zwolnienia z opłat dokonuje się po przedstawieniu dokumentów poświadczających wystąpienie w/w okoliczności.  Zwolnienie przyznaje się na czas określony.
 6. Koszt jednego obiadu ustala dyrektor w porozumieniu z Intendentem.
 7. Cena obiadu uwzględnia: koszt surowca – tzw. wsad do kotła,  ustalone na podstawie obliczeń dokonanych w danej placówce, po uwzględnieniu cen rynkowych produktów oraz liczby stołujących się.
 8. Stołówka szkolna należy do instytucji żywienia zbiorowego zamkniętego i dlatego żywi tylko uczniów naszej szkoły.
 9. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 10. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 11. Nieobecność ucznia w szkole lub rezygnacja z posiłku powinna być wcześniej zgłoszona. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie  przy opłacie za następny miesiąc jako odpis.
 12. Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni.
 13. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 14. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 15. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, tornistrów przed stołówką.
 16. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie.
 17. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
  • spokojnie poruszać się po stołówce,
  • zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
  • zachowywać się cicho ( nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów ),
  • zostawić po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło ),
  • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu ( nie wyginać sztućców, nie dziurawić i nie malować blatów),
  • naprawić szkodę uczynioną w stołówce
 18. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły.
 19. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez dzieci w sposób umyślny ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 20. O wszystkich sprawach związanych z dożywianiem decyduje Dyrektor Zespołu szkół w Lubianie

 Rozkład jazdy autobusów szkolnych

I autobus
II autobus
7.40 - Przekolno
7.40 - Sułkowo
7.50 - Bukwica
7.45 - Brzyczno
8.00 - Boguszyny
8.15 - Lubianka
8.10 - Nadarzyn
 
8.15 - Płotno
 
   

 

REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH
UCZNIÓW Z TERENU GMINY PEŁCZYCE


§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem przewozu uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Pełczyce jest Gmina Pełczyce.
2. Organizator określa trasy przewozów i przystanki autobusowe.
3. Organizator zleca usługę przewozów i opracowanie harmonogramu dowozu i odwozu uczniów z uwzględnieniem rozkładu zajęć szkolnych.
4. Autobusy w ramach przewozów szkolnych mogą przewozić wyłącznie osoby do tych przewozów uprawnione, tj. posiadające imienny bilet miesięczny lub bilet jednorazowy.

§ 2. Obowiązki organizatora, opiekuna i rodzica.

1. Opieką uczniów w czasie przewozu zajmuje się jedna osoba, wyznaczona przez Organizatora.
2. Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi uczniami w pojeździe oraz w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu.
3. Opiekun powinien przed rozpoczęciem jazdy autobusu zająć miejsce przy drzwiach.
4. W trakcie dowozów za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystankach do czasu przyjazdu autobusu odpowiadają rodzice.
5. Po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wysiada z autobusu i wprowadza dzieci do środka, przejmując w ten sposób pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Jeśli zachodzi taka potrzeba, opiekun pomaga dziecku wsiąść do autobusu lub z niego wysiąść.
6. Opiekun wyznacza miejsca siedzące dla dzieci.
7. W trakcie odwozów opiekun, przejmując opiekę, przeprowadza kontrolę stanu liczbowego dzieci. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadających uczniów. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
8. Rodzic dziecka, które nie ukończyło siódmego roku życia ma obowiązek odebrać dziecko z przystanku osobiście lub przez upoważnioną pisemnie inną osobę. W przypadku braku osoby odbierającej dziecko z przystanku, opiekun ma prawo zawieźć ucznia do świetlicy szkolnej, a jeśli ta jest nieczynna – na komisariat policji, celem dalszego przekazania
ucznia rodzicom lub opiekunom prawnym, na ich koszt. Koszt kursu autobusu do świetlicy lub na komisariat również obciąża rodziców ucznia.
9. Po opuszczeniu środka transportu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub zabrudzenia autobusu niezwłocznie powiadamia o tym fakcie kierowcę.
10. W przypadku awarii autobusu przewożącego dzieci opiekun wraz z kierowcą podejmuje działanie zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
11. Opiekun ma obowiązek informować dyrektora szkoły o wszelkich zachowaniach uczniów łamiących postanowienia niniejszego regulaminu

§ 3. Obowiązki szkoły.

Szkoła ma obowiązek:
1. Przekazać przewoźnikowi imienne wykazy uczniów dowożonych na poszczególnych trasach oraz na bieżąco aktualizować te wykazy i dane osobowe uczniów.
2. Przekazywać uczniom bilety miesięczne, dostarczone przez Przewoźnika.
3. Informować przewoźnika z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem o planowanych zmianach w terminach dowożenia i odwożenia uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie przewożeni są tym samym autobusem.
4. Zapoznać wszystkich uczniów objętych dowozem i ich rodziców lub opiekunów prawnych z treścią niniejszego regulaminu oraz potwierdzić ten fakt pisemnym zobowiązaniem, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
5. Powiadomić rodzica o przypadkach naruszania niniejszego regulaminu przez ucznia.

§ 4. Obowiązki ucznia.

1. Uczeń ma obowiązek bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu, osoby sprawującej opiekę w czasie przewozu oraz nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na przewóz.
2. Uczeń ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na przewóz.
3. Do autobusu uczniowie wchodzą pojedynczo.
4. Przed wejściem do autokaru uczeń zdejmuje plecak i wchodzi z nim trzymając go w rękach.
5. Uczeń ma obowiązek zająć miejsce siedzące, które wyznacza opiekun.
6. Uczeń odpowiada za wskazane mu miejsce, zobowiązany jest do codziennego sprawdzenia czystości oraz stanu fotela i jego części tj. podnóżki, stolik, podłokietnik itp. Wszelkie uszkodzenia lub nieczystości uczeń zgłasza kierowcy lub osobie sprawującej w tym czasie opiekę.
7. Uczniowi nie wolno używać wulgaryzmów, przemieszczać się po autobusie w czasie jazdy, zmieniać miejsca wyznaczonego przez opiekuna, korzystać z telefonów i puszczać muzyki, spożywać posiłków i napojów, hałasować lub w inny sposób utrudniać jazdę kierowcy lub współpasażerom.
8. W celu opuszczenia autobusu uczeń wstaje z miejsca po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
9. Uczeń ma obowiązek posiadać przy sobie ważny bilet miesięczny wraz z dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg.
10. Za łamanie postanowień niniejszego regulaminu uczeń ponosi konsekwencje przewidziane w przepisach wewnątrzszkolnych tak jak za niestosowne zachowanie na terenie szkoły.
11. Straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem wyposażenia autobusu przez ucznia, ponoszą jego rodzice (opiekunowie prawni).

§ 5. Obowiązki przewoźnika

Przewoźnik ma obowiązek:
1. Przestrzegać rozkładów jazdy ustalonych z Dyrektorem, w szczególności godzin odjazdów autobusów.
2. Zabierać uczniów wyłącznie z wyznaczonych do tego celu przystanków.
3. Informować o wszelkich zmianach dotyczących pojazdów i ich kierowców związanych z dowozami szkolnymi
4. Niezwłocznie informować o awariach i sposobie ich usunięcia oraz o zorganizowaniu dowozu zastępczego, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby.
5. Drukować i dostarczać bilety miesięczne dla uczniów do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
a. podczas trwania dowozów – opiekun wraz z kierowcą,
b. w innym czasie – Dyrektor szkoły.
2. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2015r.

 

 

Całka Joanna - religia

Emilianowicz-Banaszak Iwona - nauczyciel oddziału przedszkolnego "0"

Gałwa Agnieszka - geografia, przyroda, wychowawca kl. VII SP

Januszke Stanisława - matematyka, wychowawca klasy VI SP

Jażdżyk Wioletta - język niemiecki, wychowawca kl. II gimnazjum

Kotkowska Agnieszka - język polski w kl.VII, bibliotekarz

Królikowska Barbara - język polski, wychowawca kl. IV SP

Kwaśna Beata - religia, WŻR, język polski wychowawca II SP

Maćkowiak Renata - wychowawca klasy IIIb SP, muzyka

Młynarczyk Karolina - matematyka, fizyka, wychowawca klasy V SP

Nowakowska Katarzyna - biologia i chemia

Obszańska Bogumiła - wychowawca klasy IIIa SP

Przybył Marta - język angielski

Rynkiewicz Mateusz - wychowanie fizyczne

Salamońska Renata - pedagog

Stefaniuk Andrzej - informatyka, EDB, wychowawca kl. III gimnazjum

Świrski Daniel - wychowanie fizyczne

Umer Izabela - wychowawca klasy I SP

Włudarski Wiesław - historia, WOS

 

Pracownicy administracji i obsługi

Bujowska Marta - sekretarz

Jadrysiewicz Arkadiusz - konserwator

Jadrysiewicz Katarzyna - pracownik obsługi

Kuśmierek Dorota - pracownik obsługi

Kruszka Aneta - pracownik obsługi

Kwilińska Agnieszka - kucharz

Nieruchaj Paweł - opiekun dowozów / konserwator

Odachowski Artur - konserwator

Wróbel Magdalena - pracownik obsługi

Gawlik Honorata - pracownik obsługi

Sitek Agnieszka - opiekun dowozów

Kowalska Zdzisława - pomoc kuchenna

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2018 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved