foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Egzamin ósmoklasisty

egzamin final

Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

rekrutacja

Platforma edukacyjna

classroomoffice

Proponowane linki

lektury

zoo

matma

Dzwonki lekcyjne

08.30  -  09.15

09.25  -  10.10

10.20  -  11.05

11.15  -  12.00

12.20  -  13.05

13.15  -  14.00

14.10  -  14.55

Zaloguj się

Najważniejszymi towarzyszami w rozwoju dziecka są rodzice, a nauczyciele wspierają rodziców w ich wysiłkach wychowawczych. Dlatego ważne jest przestrzeganie zasad wzajemnej współpracy.

Rodzic ma obowiązek:

 • Sprawowania władzy rodzicielskiej tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny

 • Dopełnienia czynności związanej ze zgłoszeniem dziecka do szkoły do 31 sierpnia danego roku szkolnego

 • Zakupić dziecku podręczniki i przybory szkolne

 • Zapewnić dziecku regularne uczęszczanie do szkoły

 • Dłuższą nieobecność dziecka (ponad tydzień) zgłaszać wcześniej, usprawiedliwiać nieobecności dziecka na bieżącoRaz w semestrze uczestniczyć w zebraniu, a jeżeli dziecko ma problemy szkolne ( drugoroczność, złe zachowanie) raz w miesiącu kontaktować się z wychowawcą (pierwszy wtorek każdego miesiąca), w wyjątkowych sytuacjach rodzic może umówić się na rozmowę w innym terminie po uzgodnieniu z wychowawcą

 • Podpisywać wszelkie adnotacje nauczycieli w zeszycie dziecka lub w dzienniczku

 • Dopilnować dziecko, aby było przygotowane do lekcji, prac klasowych, odrabiało zadania domowe i przynosiło pomoce dodatkowe

 • Pokryć koszty związane ze zniszczeniem mienia szkolnego przez własne dziecko

 • Poświęcenia czasu i uwagi swoim dzieciom w celu wspierania ich w edukacji oraz stworzenie warunków do nauki

 • Brać aktywny udział w życiu klasy i szkoły oraz pomocy przy organizowaniu imprez szkolnych

Konsekwencje nie wywiązania się z powyższych obowiązków rodzica:

 1. Zgłoszenie do OPS w Pełczycach

 2. Powiadomienie Władz Samorządowych (propozycja wstrzymania, zwrotu stypendium socjalnego)

 3. Wniosek do Sądu Rodzinnego o zbadanie sytuacji wychowawczej ucznia

Powyższe „Obowiązki Rodziców” zostały zatwierdzone przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną i wchodzą w życie z dniem 15-go września 2009 roku.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach

Lokalizacja

Biblioteka szkolna na Facebooku


bibl

Doradztwo zawodowe

dz

Koronawirus

nz

 

nfz

korona1

korona2

 

 

Projekty i współpraca

dbi

2023 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved