foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Egzamin ósmoklasisty

egzamin

Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

rekrutacja

Szkolne filmy

film

Platforma edukacyjna

classroomoffice

Proponowane linki

lektury

zoo

matma

Dzwonki lekcyjne

08.30  -  09.15

09.25  -  10.10

10.20  -  11.05

11.15  -  12.00

12.20  -  13.05

13.15  -  14.00

14.10  -  14.55

Zaloguj się

REGULAMIN RADY  RODZICÓW
w  ZESPOLE SZKÓŁ w LUBIANIE


Podstawa prawna:

1)    Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze. zm.)


Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1.  W Zespole Szkół w Lubianie działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz gimnazjum.

Art. 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
a.    organ szkoły – należy rozumieć Dyrektora Szkoły , Radę Pedagogiczną , Radę Rodziców , Samorząd Uczniowski,
b.    statut szkoły – należy rozumieć Statut Zespołu Szkół w Lubianie.

Art. 3.  Rada Rodziców jest organem szkoły.
Art. 4.  Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, począwszy od września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji z uwzględnieniem Art.5
Art. 5.  Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole . Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.
 
Art. 6.  
1.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
a.    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
b.    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów do Prezydium Rady Rodziców,
c.    zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
2.    Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu Zespołu Szkół w Lubianie.

 Rozdział II
Skład Rady Rodziców

Art. 7 .
1.    Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców z poszczególnych oddziałów, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Każdy oddział  reprezentuje trzech przedstawicieli  rodziców, tworzących „Oddziałową Radę Rodziców”.
2.    W przypadku rezygnacji wybranego przedstawiciela oddziału z prac w Radzie Rodziców przeprowadza  się  wybory  uzupełniające, z zachowaniem zapisanych zasad wyboru, z wyjątkiem klas programowo najwyższych.

Art. 8. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest Prezydium  Rady Rodziców w skład, którego wchodzą przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców.

Rozdział III
Kompetencje Rady Rodziców

Art. 9. Do zadań Rady należy w szczególności:
1.    Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
2.    Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,
3.    Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
4.    Współpraca ze środowiskiem lokalnym,
5.    Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
6.    Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
7.    Tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.


Art. 10. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:
1. Uchwalanie w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
1)    Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie realizowane przez   nauczycieli  treści i działania  o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów;
2)    Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska , obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów , rodziców i nauczycieli.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów , o których mowa w ust.1 pkt 1. lub pkt 2. program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
2.  Uchwalanie regulaminu swojej działalności.
Art.11.  Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców:
Rada Rodziców opiniuje :
1.    Projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
2.    Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole;
3.    Podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń
4.    Wzór jednolitego stroju , w przypadku jego wprowadzenia;
5.    Pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie.
6.    Propozycje wskazujące formy realizacji dwóch lub jednej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, do wyboru przez uczniów;
7.    Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
8.    Propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Art.12.  Rada Rodziców może:
1.    Wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem   nauczyciela stażysty.
2.    Wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego.
3.    Wnioskować o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
4.    Wyrażać zgodę ( na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
5.    Uzgadniać wzór jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.
6.    Delegować przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
7.    Wybierać przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
8.    Wnioskować o nadanie imienia szkole.
9.    Wybierać przedstawicieli do Rady Szkoły , w przypadku jej tworzenia.
10.    Wnioskować o przyznanie nagrody dla Dyrektora szkoły i nauczycieli.

Rozdział IV
Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców

Art. 13.  Oddziałowe Rady Rodziców :
1.    Zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców;
2.    Wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy;
3.    Reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły;
4.    Występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału;
5.    Występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale;
6.    Uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców.

Rozdział V
Wewnętrzna struktura Rady Rodziców

Art. 14.   
1.    Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców. Prezydium składa się  przedstawicieli wszystkich oddziałów w szkole.  Do pracy w Prezydium „Oddziałowe Rady Rodziców” desygnują spośród siebie po jednym przedstawicielu.
2.    Prezydium Rady Rodziców wybiera spośród siebie: przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i trzy osobową Komisję Rewizyjną (Przewodniczący i 2 członków(.
3.     Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym swoim posiedzeniu.

Art. 15.   
1.    Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.
2.    Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową funduszami gromadzonymi przez radę.
3.    Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie kontroli prawidłowości gospodarowania i wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców, a także kontrolowanie prawidłowości ich księgowania.

Art. 16.   Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców , innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami ( jako ekspertów ) dla wykonywania określonych zadań.

Rozdział VI
Organizacja pracy Rady Rodziców

Art. 17.  Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

Art. 18.  Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców. Sekretarz Prezydium RR jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków Rady Rodziców. Zawiadomienia o zebraniach mają być dostarczane pocztą, drogą elektroniczną lub przez ucznia , którego rodzic jest uprawniony do udziału w zebraniu.

Art. 19.  W zebraniach Prezydium Rady Rodziców bierze udział Dyrektor szkoły lub upoważniona przez Dyrektora osoba , zajmująca kierownicze stanowisko w szkole.
Art. 20.  
1.    Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek : dyrektora szkoły, oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej trzech klas, organu prowadzącego, organu nadzorującego.
2.    Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego  posiedzenia Rady Rodziców powinien być przedstawiony na piśmie  wraz z    uzasadnieniem  konieczności jego odbycia do Przewodniczącego Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły.

Art. 21.  Zebrania Rady Rodziców i zebrania Prezydium Rady Rodziców są protokołowane. Każdy rodzic ma prawo wglądu  do protokółów.

Art. 22. Przewodniczący Rady Rodziców na ostatnim walnym zebraniu Rady Rodziców w każdym roku szkolnym przestawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców są zobowiązani do przedstawienia  informacji i  sprawozdań z zebrań ogółowi rodzicom w danej klasie .

Art. 23.  Rada Rodziców na stronie internetowej szkoły może prowadzić publikację istotnych dla niej informacji i ogłaszać komunikaty. Po uprzednim uzgodnieniu treści z dyrektorem szkoły. Obsługę techniczną prowadzi szkolny technik informatyki.

Art. 24.  Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z Zasadami Współpracy Organów Szkoły, opisanymi w Statucie  Zespołu Szkół w Lubianie.

Art. 25.  Rada Rodziców  planuje swoją działalność na cały rok szkolny. Kopie planów działań Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców przekazuje Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.

Art. 26. Rada Rodziców współpracuje z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci zgodnie z zasadami opisanymi w  Statucie Zespołu Szkół w Lubianie.

Art. 27.  Rada Rodziców może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań innych organów Szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie , nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

Art. 28.   Rada Rodziców może  zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

Rozdział VII
Zasady wyborów

Art. 29.  Wybory Oddziałowych Rad Rodziców i Przedstawicieli do Prezydium Rady Rodziców odbywają się zgodnie  z następującą procedurą :

1.    Wybory zarówno do Oddziałowych Rad Klasowych jak i przedstawiciela do Prezydium Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2.    Wyboru trzech przedstawicieli do Oddziałowej Rady Klasowej każdego oddziału w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika oraz jednego przedstawiciela do Prezydium Rady Rodziców szkoły  przeprowadza się spośród rodziców uczniów danej klasy.
3.    Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.    Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos
5.    Wybory przeprowadza wychowawca klasy, który ustala sposób głosowania i warunki ważności głosu. Po zakończonym głosowaniu wychowawca klasy przedstawia wyniki głosowania oraz przygotowuje protokół (załącznik nr 1), który po podpisaniu przekazuje do sekretariatu szkoły.
6.    Kandydaci na członków Rady Rodziców zgłaszani są ustnie.
7.    Każdy rodzic reprezentujący ucznia  ma prawo zgłosić kandydata.
8.    Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa

Art. 30.  Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Art. 31.  Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz.

Art. 32.  Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być lokowane na kontach terminowych, rachunku bieżącym,  w akcjach , funduszach inwestycyjnych . Zyski z lokat stanowią dochód Rady Rodziców.

Art. 33.  Środki pozyskane od ofiarodawców , sponsorów lub organizacji mają być wydatkowane zgodnie z życzeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu ich wydatkowania stosuje się zasady z art. 30.

Art. 34.  Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Przewodniczącego do dysponowania środkami zgromadzonymi przez Radę Rodziców.

Art. 35.  Środki zgromadzone prze Radę Rodziców mogą być wydatkowane na :
1.    Pomoc materialną dla dzieci w trudnych sytuacjach życiowych np.: zakup odzieży, podręczników itp.
2.    Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Dzień Sportu, Dzień Dziecka
3.    Dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych,
4.    Dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach , konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym , gminnym , powiatowym, wojewódzkimi i ogólnopolskim,
5.    Częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych,
6.    Zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów,
7.    Zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego,
8.    Zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego,
9.    Remonty i naprawy sprzętu szkolnego,
10.    Dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

Art. 36.  Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać dyrektor, rada pedagogiczna, rada oddziałowa rodziców, samorząd uczniowski. Wnioski mogą być załatwiane pozytywnie w miarę posiadanych środków.

Art. 37.  Dopuszcza się dokonywanie zakupów na podstawie faktury, paragonu lub oświadczenia (załącznik nr 2) osoby dokonującej zakupu.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

Art. 38. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści „ Rada Rodziców Zespół Szkół w Lubianie, 73-260 Pełczyce”.

Art. 39.  Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców , członkowie Prezydium , członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji na wniosek 1/3 Rady Rodziców lub umotywowany wniosek Dyrektora Szkoły.

Art. 40.   Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad  ujętych  w  Statucie Zespołu Szkół  w Lubianie.


Regulamin zatwierdzony dnia 20 października 2015 r.
i przyjęty do stosowania od 20 października 2015 r.

                                                                                       …………………………………......                
                                                                                                              ( podpis Przewodniczącego Rady Rodziców )


                                                                         

                                ................................................................
                                                                                                                     (data i podpis dyrektora)

                                          

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu
Rady Rodziców 

Lubiana, dnia …………………..


Protokół klasy …………..
z wyborów Rady Rodziców (trójki klasowej)
oraz przedstawiciela klasy do Szkolnej Rady Rodziców


1.    W dniu ………….. odbyło się zebranie klasy ……
    W spotkaniu brało udział …........  rodziców na …....... wszystkich rodziców dzieci     zapisanych w klasie.
2.    Podczas zebrania zgłoszono kandydatów do Rady Rodziców w klasie:
1)    .......................................................
2)    .......................................................
3)    .......................................................
4)    .......................................................
5)    .......................................................
3.    Wszystkie wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
4.    W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów wybrano Oddziałową Radę Rodziców składającą się z:
Przewodniczącego:         ………………..........................................
Skarbnika:            ………………..........................................
Sekretarza:            ………………..........................................
oraz przedstawiciela klasy do szkolnej Rady Rodziców -  ………………....................
5.    Na tym protokół zakończono i podpisano.

                            .........................................................
        ( podpis wychowawcy klasy)


                                            

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu
Rady Rodziców

Lubiana, dnia ………………….............


OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że dnia ............................................................ ze środków finansowych Rady Rodziców zakupiono/sfinansowano .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................
za kwotę .......................................................... (słownie ......................................................................
.....................................................................................................................................................)

.                                ....................................................
                                    (podpis osoby dokonującej zakupu)

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Lokalizacja

Doradztwo zawodowe

dz

Koronawirus

nz

 

nfz

korona1

korona2

 

 

Biblioteka

biblio

Apel do Rolników

rolnik

Projekty i współpraca

dbi

2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved