foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Egzamin ósmoklasisty

egzamin final

Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

rekrutacja

Platforma edukacyjna

classroomoffice

Proponowane linki

lektury

zoo

matma

Dzwonki lekcyjne

08.30  -  09.15

09.25  -  10.10

10.20  -  11.05

11.15  -  12.00

12.20  -  13.05

13.15  -  14.00

14.10  -  14.55

Zaloguj się

 

deklaracja OBIADY (do pobrania)

 

 HARMONOGRAM DOŻYWIANIA

11.10-11.20 I danie (zupa) - klasy I-VIII
11.30-12.00 Grupy 0 "a"
12.05-12.20 II danie - klasy I-VIII

OPŁATY  ZA DOŻYWIANIE z góry do 15 każdego miesiąca

2,00 zł za jeden dzień - zupa       

6,00 za jeden dzień - drugie danie       

 

Regulamin stołówki szkolnej

I. PODSTAWA PRAWNA

Dz.U.2018.0.996 – Art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe oraz Statut Szkoły Podstawowej w Lubianie

II. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne
  • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS oraz inni sponsorzy.
 3. Stołówka szkolna należy do instytucji żywienia zbiorowego zamkniętego i dlatego żywi tylko uczniów Szkoły Podstawowej w Lubianie.

III. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 25 dnia każdego miesiąca   żywieniowego. Opłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej lub na konto Szkoły Podstawowej w Lubianie. Osoby, które nie dokonają wpłaty w terminie, stracą możliwość korzystania z obiadu od dnia następnego, bez możliwości odliczenia kosztów tego obiadu.
 2. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców uczniów albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat za żywienie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
  W tym celu dyrektor Szkoły przygotowuje listę uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazuje ją do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach w celu przyznania pomocy w postaci dożywiania. Wniosek taki może złożyć również rodzic dziecka bezpośrednio do OPS w Pełczycach.
 3. Zwolnienie z opłat o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w związku z :
  • śmiercią rodzica ( prawnego opiekuna),
  • udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi z chorobą lub niepełnosprawnością członka rodziny,
  • zdarzeniem losowym (pożarem, powodzią, wichurą, kradzieżą)
  • innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.
 4. Zwolnienia z opłat dokonuje się po przedstawieniu dokumentów poświadczających wystąpienie w/w okoliczności.  Zwolnienie to przyznaje się na czas określony.
 5. Koszt jednego obiadu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. W przypadku nieterminowego regulowania należności będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Cena obiadu uwzględnia: koszt surowca – tzw. wsad do kotła,  ustalony na podstawie obliczeń dokonanych w danej placówce, po uwzględnieniu cen rynkowych produktów oraz liczby stołujących się.
 8. Nieobecność ucznia w szkole lub rezygnacja z posiłku powinna być wcześniej zgłoszona w sekretariacie szkoły lub u intendenta. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie  przy opłacie za następny miesiąc jako odpis.
 9. Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której ciągła absencja w szkole wynosi od trzech dni oraz została zgłoszona u intendenta lub w sekretariacie placówki.

 IV. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 1.    Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów.
  2.    Obiady wydawane są podczas dwóch przerw o godzinie 11:05 dla uczniów klas I-III oraz o godzinie 12.05 dla uczniów klas IV-VIII.
  3.    Grupa przedszkolna spożywa obiad o godzinie 11.30
  4.    Podczas oczekiwania na wydanie obiadu uczniowie ustawiają się w kolejce z zachowaniem dystansu.
  5.    Stołówka wyposażona jest  w urządzenie do dezynfekcji rąk.
  6.    Z posiłków można korzystać jedynie w stołówce.
  7.    Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach: świetlicy szkolnej i stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
  8.    Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
  9.    Opłaty za obiady należy uiszczać z góry  do 15-ego każdego miesiąca żywieniowego.
  10.     Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie!
  ◦    spokojnie poruszają się na stołówce,
  ◦    zachowują porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
  ◦    zachowują się cicho ( nie rozmawiają głośno, nie używają wulgaryzmów, słów obrzydzających jedzenie czy też gestów i odgłosów nie stosownych),
  ◦    należy zostawić porządek po sobie (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło),
  ◦    szanować naczynia i sztućce ( nie wyginać, nie dziurawić, nie malować)

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją dożywiania decyduje dyrektor szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie 07.03.2019r.

 

Dz.U. 2018 poz. 996
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe
Art. 106.

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
  1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
  2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
  6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach

Lokalizacja

Biblioteka szkolna na Facebooku


bibl

Doradztwo zawodowe

dz

Koronawirus

nz

 

nfz

korona1

korona2

 

 

Projekty i współpraca

dbi

2023 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved