foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

 

 HARMONOGRAM DOŻYWIANIA

od 01.10.2016r.

8.30 - 9.15 herbata "0"
9.15 - 9.25 herbata SP i Gimn.
11.05 - 11.15 obiad - zupa
12.00 - 12.20 obiad - 2 danie

OPŁATY  ZA  DOŻYWIANIE

Z góry do 15 każdego miesiąca

obiad I danie (zupa) - 1,00 zł stawka dzienna

obiad II danie - 4,00 zł stawka dzienna
herbata - 2,50 zł/za miesiąc

PROSZĘ O REGULOWANIE OPŁAT ZA DOŻYWIANIE DO 15 danego miesiąca   
Brak wpłaty w podanym terminie spowoduje nieotrzymaniem obiadów w kolejnych dniach.

 

Regulamin stołówki szkolnej

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich art.67a ustala zasady prowadzenia stołówek szkolnych jak również postanawia, że zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę w zakresie określonym w art.67a wykonuje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent, starosta i marszałek województwa/ art. 5c pkt3 ustawy o systemie oświaty / Dz. U. Nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późn. zm./.
Na podstawie art.67a ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich  (Dz. U. z 2008r. Nr 145 poz. 917) ustalam regulamin korzystania ze stołówki szkolnej, będącej zadaniem statutowym Szkoły.

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne (bezgotówkowe)
  • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS oraz inni sponsorzy
 3. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 15 każdego miesiąca żywieniowego. Opłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej. Osoby, które nie dokonają wpłaty w terminie, stracą możliwość korzystania z obiadu od dnia następnego, bez możliwości odliczenia kosztów tego obiadu.
 4. W przypadku stwierdzenia trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka dyrektor Szkoły przygotowuje listę uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazuje ją do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach w celu przyznania pomocy w postaci dożywiania. Zwolnienie z opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków może nastąpić w szczególnie uzasadnionym losowo lub rodzinnie sytuacjach w związku z:
  • śmiercią rodzica ( prawnego opiekuna),
  • udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi z chorobą lub niepełnosprawnością członka rodziny,
  • zdarzeniem losowym (pożarem, powodzią, wichurą, kradzieżą)
  • innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.
 5. Zwolnienia z opłat dokonuje się po przedstawieniu dokumentów poświadczających wystąpienie w/w okoliczności.  Zwolnienie przyznaje się na czas określony.
 6. Koszt jednego obiadu ustala dyrektor w porozumieniu z Intendentem.
 7. Cena obiadu uwzględnia: koszt surowca – tzw. wsad do kotła,  ustalone na podstawie obliczeń dokonanych w danej placówce, po uwzględnieniu cen rynkowych produktów oraz liczby stołujących się.
 8. Stołówka szkolna należy do instytucji żywienia zbiorowego zamkniętego i dlatego żywi tylko uczniów naszej szkoły.
 9. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 10. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 11. Nieobecność ucznia w szkole lub rezygnacja z posiłku powinna być wcześniej zgłoszona. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie  przy opłacie za następny miesiąc jako odpis.
 12. Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni.
 13. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 14. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 15. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, tornistrów przed stołówką.
 16. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie.
 17. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
  • spokojnie poruszać się po stołówce,
  • zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
  • zachowywać się cicho ( nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów ),
  • zostawić po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło ),
  • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu ( nie wyginać sztućców, nie dziurawić i nie malować blatów),
  • naprawić szkodę uczynioną w stołówce
 18. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły.
 19. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez dzieci w sposób umyślny ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 20. O wszystkich sprawach związanych z dożywianiem decyduje Dyrektor Zespołu szkół w Lubianie

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved