foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Egzamin ósmoklasisty

egzamin 2021

Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

rekrutacja

Platforma edukacyjna

classroomoffice

Proponowane linki

lektury

zoo

matma

Dzwonki lekcyjne

08.30  -  09.15

09.25  -  10.10

10.20  -  11.05

11.15  -  12.00

12.20  -  13.05

13.15  -  14.00

14.10  -  14.55

Zaloguj się

 

deklaracja OBIADY (do pobrania)

 

 HARMONOGRAM DOŻYWIANIA

od 01.10.2019r.

8.30 - 9.15 herbata "0"
9.15 - 9.25 herbata SP i Gimn.
11.05 - 11.15 obiad - zupa
12.00 - 12.20 obiad - 2 danie

Przewidywane opłaty miesięczne za korzystanie z posiłków

Miesiąc  Ilość dni  Zupa  II danie 
 wrzesień 2019 16 16,00  80,00
 październik 2019 22   22,00  110,00 
listopad 2019  19   19,00 95,00 
grudzień 2019  15   15,00  75,00 

PROSZĘ O REGULOWANIE OPŁAT ZA DOŻYWIANIE DO 15 danego miesiąca   
Brak wpłaty w podanym terminie spowoduje nieotrzymaniem obiadów w kolejnych dniach.

 

Regulamin stołówki szkolnej

I. PODSTAWA PRAWNA

Dz.U.2018.0.996 – Art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe oraz Statut Szkoły Podstawowej w Lubianie

II. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne
  • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS oraz inni sponsorzy.
 3. Stołówka szkolna należy do instytucji żywienia zbiorowego zamkniętego i dlatego żywi tylko uczniów Szkoły Podstawowej w Lubianie.

III. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 25 dnia każdego miesiąca   żywieniowego. Opłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej lub na konto Szkoły Podstawowej w Lubianie. Osoby, które nie dokonają wpłaty w terminie, stracą możliwość korzystania z obiadu od dnia następnego, bez możliwości odliczenia kosztów tego obiadu.
 2. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców uczniów albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat za żywienie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
  W tym celu dyrektor Szkoły przygotowuje listę uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazuje ją do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach w celu przyznania pomocy w postaci dożywiania. Wniosek taki może złożyć również rodzic dziecka bezpośrednio do OPS w Pełczycach.
 3. Zwolnienie z opłat o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w związku z :
  • śmiercią rodzica ( prawnego opiekuna),
  • udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi z chorobą lub niepełnosprawnością członka rodziny,
  • zdarzeniem losowym (pożarem, powodzią, wichurą, kradzieżą)
  • innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.
 4. Zwolnienia z opłat dokonuje się po przedstawieniu dokumentów poświadczających wystąpienie w/w okoliczności.  Zwolnienie to przyznaje się na czas określony.
 5. Koszt jednego obiadu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. W przypadku nieterminowego regulowania należności będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Cena obiadu uwzględnia: koszt surowca – tzw. wsad do kotła,  ustalony na podstawie obliczeń dokonanych w danej placówce, po uwzględnieniu cen rynkowych produktów oraz liczby stołujących się.
 8. Nieobecność ucznia w szkole lub rezygnacja z posiłku powinna być wcześniej zgłoszona w sekretariacie szkoły lub u intendenta. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie  przy opłacie za następny miesiąc jako odpis.
 9. Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której ciągła absencja w szkole wynosi od trzech dni oraz została zgłoszona u intendenta lub w sekretariacie placówki.

 IV. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 1. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 2. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 3. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka.
 4. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 5. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek i tornistrów przed stołówką.
 6. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie.
 7. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz dyrektor szkoły.
 8. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez dzieci w sposób umyślny ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją dożywiania decyduje dyrektor szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie 07.03.2019r.

 

Dz.U. 2018 poz. 996
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe
Art. 106.

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
  1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
  2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
  6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach

Lokalizacja

Biblioteka szkolna na Facebooku


bibl

Doradztwo zawodowe

dz

Koronawirus

nz

 

nfz

korona1

korona2

 

 

Apel do Rolników

rolnik

Projekty i współpraca

dbi

2021 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved