foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

 

 HARMONOGRAM DOŻYWIANIA

od 01.10.2018r.

8.30 - 9.15 herbata "0"
9.15 - 9.25 herbata SP i Gimn.
11.05 - 11.15 obiad - zupa
12.00 - 12.20 obiad - 2 danie

OPŁATY  ZA  DOŻYWIANIE

Z góry do 15 każdego miesiąca

obiad I danie (zupa) - 1,00 zł stawka dzienna

obiad II danie - 4,00 zł stawka dzienna
herbata - 2,50 zł/za miesiąc

PROSZĘ O REGULOWANIE OPŁAT ZA DOŻYWIANIE DO 15 danego miesiąca   
Brak wpłaty w podanym terminie spowoduje nieotrzymaniem obiadów w kolejnych dniach.

 

Regulamin stołówki szkolnej

I. PODSTAWA PRAWNA

Dz.U.2018.0.996 – Art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe oraz Statut Szkoły Podstawowej w Lubianie

II. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne
  • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS oraz inni sponsorzy.
 3. Stołówka szkolna należy do instytucji żywienia zbiorowego zamkniętego i dlatego żywi tylko uczniów Szkoły Podstawowej w Lubianie.

III. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 25 dnia każdego miesiąca   żywieniowego. Opłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej lub na konto Szkoły Podstawowej w Lubianie. Osoby, które nie dokonają wpłaty w terminie, stracą możliwość korzystania z obiadu od dnia następnego, bez możliwości odliczenia kosztów tego obiadu.
 2. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców uczniów albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat za żywienie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
  W tym celu dyrektor Szkoły przygotowuje listę uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazuje ją do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach w celu przyznania pomocy w postaci dożywiania. Wniosek taki może złożyć również rodzic dziecka bezpośrednio do OPS w Pełczycach.
 3. Zwolnienie z opłat o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w związku z :
  • śmiercią rodzica ( prawnego opiekuna),
  • udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi z chorobą lub niepełnosprawnością członka rodziny,
  • zdarzeniem losowym (pożarem, powodzią, wichurą, kradzieżą)
  • innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.
 4. Zwolnienia z opłat dokonuje się po przedstawieniu dokumentów poświadczających wystąpienie w/w okoliczności.  Zwolnienie to przyznaje się na czas określony.
 5. Koszt jednego obiadu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. W przypadku nieterminowego regulowania należności będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Cena obiadu uwzględnia: koszt surowca – tzw. wsad do kotła,  ustalony na podstawie obliczeń dokonanych w danej placówce, po uwzględnieniu cen rynkowych produktów oraz liczby stołujących się.
 8. Nieobecność ucznia w szkole lub rezygnacja z posiłku powinna być wcześniej zgłoszona w sekretariacie szkoły lub u intendenta. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie  przy opłacie za następny miesiąc jako odpis.
 9. Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której ciągła absencja w szkole wynosi od trzech dni oraz została zgłoszona u intendenta lub w sekretariacie placówki.

 IV. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 1. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 2. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 3. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka.
 4. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 5. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek i tornistrów przed stołówką.
 6. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie.
 7. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz dyrektor szkoły.
 8. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez dzieci w sposób umyślny ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją dożywiania decyduje dyrektor szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie 07.03.2019r.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved