foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie


Prawa ucznia

 1. Każdy uczeń ma prawo do:
  • opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
  • maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
  • indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
  • pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
  • zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
  • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;
  • życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
  • reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;
  • realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
  • indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
  • korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
  • korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły;
  • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
  • zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
  • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
  • wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
  • do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
  • wybierania i brania udział w wyborach do samorządu;
  • korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej;
  • składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;
  • dostosowania warunków pisania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;
  • ochrony danych osobistych( informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej;
  • równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.
 2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
  • lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
  • rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
 3. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, język ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
 4. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
 5. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.
 6. Skarga może być także  wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
 7. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia , grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
 8. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.
 9. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze  wskazaniem właściwego adresata.
 10. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 11. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
 12. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
 13. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną  informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 14. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.
 15. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie  najszybszym terminie.


Obowiązki uczniów

 1. W ostatnim tygodniu nauki  (VI klasa szkoły podstawowej, III klasa gimnazjum) oraz w przypadku zmiany szkoły uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
 2. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.
  • Każdy uczeń ma obowiązek:
   • przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
   • godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
   • systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
   • bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
   • przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym
    • okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
    • szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
    • przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
   • troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
   • przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
   • punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
   • usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 97;
   • uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych;
   • uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych; udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
   • dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
   • stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
   • dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
   • pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
   • przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;
  • Uczniom nie wolno:
   • Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
   • Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
   • Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
   • Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
   • Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
   • Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   zainteresowanych,
   • W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
   • Zapraszać  obcych osób do szkoły.
 3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
 4. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
 5. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
  Wszyscy uczniowie mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved