• ABC Rodzica

   • Najważniejszymi towarzyszami w rozwoju dziecka są rodzice, a nauczyciele wspierają rodziców w ich wysiłkach wychowawczych. Dlatego ważne jest przestrzeganie zasad wzajemnej współpracy.

    Rodzic ma obowiązek:

    • Sprawowania władzy rodzicielskiej tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny

    • Dopełnienia czynności związanej ze zgłoszeniem dziecka do szkoły do 31 sierpnia danego roku szkolnego

    • Zakupić dziecku podręczniki i przybory szkolne

    • Zapewnić dziecku regularne uczęszczanie do szkoły

    • Dłuższą nieobecność dziecka (ponad tydzień) zgłaszać wcześniej, usprawiedliwiać nieobecności dziecka na bieżącoRaz w semestrze uczestniczyć w zebraniu, a jeżeli dziecko ma problemy szkolne ( drugoroczność, złe zachowanie) raz w miesiącu kontaktować się z wychowawcą (pierwszy wtorek każdego miesiąca), w wyjątkowych sytuacjach rodzic może umówić się na rozmowę w innym terminie po uzgodnieniu z wychowawcą

    • Podpisywać wszelkie adnotacje nauczycieli w zeszycie dziecka lub w dzienniczku

    • Dopilnować dziecko, aby było przygotowane do lekcji, prac klasowych, odrabiało zadania domowe i przynosiło pomoce dodatkowe

    • Pokryć koszty związane ze zniszczeniem mienia szkolnego przez własne dziecko

    • Poświęcenia czasu i uwagi swoim dzieciom w celu wspierania ich w edukacji oraz stworzenie warunków do nauki

    • Brać aktywny udział w życiu klasy i szkoły oraz pomocy przy organizowaniu imprez szkolnych

    Konsekwencje nie wywiązania się z powyższych obowiązków rodzica:

    1. Zgłoszenie do OPS w Pełczycach

    2. Powiadomienie Władz Samorządowych (propozycja wstrzymania, zwrotu stypendium socjalnego)

    3. Wniosek do Sądu Rodzinnego o zbadanie sytuacji wychowawczej ucznia

    Powyższe „Obowiązki Rodziców” zostały zatwierdzone przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną i wchodzą w życie z dniem 15-go września 2009 roku.