• Stołówka szkolna

  • deklaracja OBIADY (do pobrania)
    

    HARMONOGRAM DOŻYWIANIA

    

   11.10-11.20 I danie (zupa) - klasy I-VIII
   11.30-12.00 Grupy 0 "a"
   12.05-12.20 II danie - klasy I-VIII   OPŁATY  ZA DOŻYWIANIE z góry do 15 każdego miesiąca

   2,00 zł za jeden dzień - zupa       

   6,00 za jeden dzień - drugie danie           

   Regulamin stołówki szkolnej   I. PODSTAWA PRAWNA

   Dz.U.2018.0.996 – Art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe oraz Statut Szkoły Podstawowej w Lubianie

   II. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

   1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów.
   2. Stołówka szkolna należy do instytucji żywienia zbiorowego zamkniętego i dlatego żywi tylko uczniów Szkoły Podstawowej w Lubianie.
   3. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
   •  uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne
   • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS oraz inni sponsorzy.   III. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

   1. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 25 dnia każdego miesiąca   żywieniowego. Opłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej lub na konto Szkoły Podstawowej w Lubianie. Osoby, które nie dokonają wpłaty w terminie, stracą możliwość korzystania z obiadu od dnia następnego, bez możliwości odliczenia kosztów tego obiadu.
   2. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców uczniów albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat za żywienie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.W tym celu dyrektor Szkoły przygotowuje listę uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazuje ją do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach w celu przyznania pomocy w postaci dożywiania. Wniosek taki może złożyć również rodzic dziecka bezpośrednio do OPS w Pełczycach.
   3. Zwolnienie z opłat o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w związku z :
   • śmiercią rodzica ( prawnego opiekuna),
   • udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi z chorobą lub niepełnosprawnością członka rodziny,
   • zdarzeniem losowym (pożarem, powodzią, wichurą, kradzieżą)
   • innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.
   1. Zwolnienia z opłat dokonuje się po przedstawieniu dokumentów poświadczających wystąpienie w/w okoliczności.  Zwolnienie to przyznaje się na czas określony.
   2. Koszt jednego obiadu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
   3. W przypadku nieterminowego regulowania należności będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   4. Cena obiadu uwzględnia: koszt surowca – tzw. wsad do kotła,  ustalony na podstawie obliczeń dokonanych w danej placówce, po uwzględnieniu cen rynkowych produktów oraz liczby stołujących się.
   5. Nieobecność ucznia w szkole lub rezygnacja z posiłku powinna być wcześniej zgłoszona w sekretariacie szkoły lub u intendenta. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie  przy opłacie za następny miesiąc jako odpis.
   6. Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której ciągła absencja w szkole wynosi od trzech dni oraz została zgłoszona u intendenta lub w sekretariacie placówki.    IV. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

   1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów.
   2. Obiady wydawane są podczas dwóch przerw o godzinie 11:05 dla uczniów klas I-III oraz o godzinie 12.05 dla uczniów klas IV-VIII.
   3. Grupa przedszkolna spożywa obiad o godzinie 11.30
   4. Podczas oczekiwania na wydanie obiadu uczniowie ustawiają się w kolejce z zachowaniem dystansu.
   5. Stołówka wyposażona jest  w urządzenie do dezynfekcji rąk.
   6. Z posiłków można korzystać jedynie w stołówce.
   7. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach: świetlicy szkolnej i stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
   8. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
   9. Opłaty za obiady należy uiszczać z góry  do 15-ego każdego miesiąca żywieniowego.
   10. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie!
   • spokojnie poruszają się na stołówce,
   • zachowują porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
   • zachowują się cicho ( nie rozmawiają głośno, nie używają wulgaryzmów, słów obrzydzających jedzenie czy też gestów i odgłosów nie stosownych),
   • należy zostawić porządek po sobie (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło),
   • szanować naczynia i sztućce ( nie wyginać, nie dziurawić, nie malować)    V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       O wszystkich sprawach związanych z organizacją dożywiania decyduje dyrektor szkoły.
       Regulamin wchodzi w życie 07.03.2019r.
    


   Dz.U. 2018 poz. 996
   OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
   z dnia 10 maja 2018 r.
   w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe
   Art. 106.

    

   1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
   2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
   3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
   4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
   5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
   • w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
   • w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
   1. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.